08:00
09:00
Registrace a welcome coffee break
09:00
11:30
prezentační blok I.
10:30
11:00
dopolední coffee break
11:00
12:30
prezentační blok II.
12:30
13:30
oběd
13:30
15:30
prezentační blok III.
15:30
16:00
odpolední coffee break
16:00
18:00
prezentační blok IV.
20:00
23:30
večerní program - poplatek Super

Program

8:00
9:00

Registrace a welcome coffee break

9:00
11:30

prezentační blok I.

10:30
11:00

dopolední coffee break

11:00
12:30

prezentační blok II.

12:30
13:30

oběd

13:30
15:30

prezentační blok III.

15:30
16:00

odpolední coffee break

16:00
18:00

prezentační blok IV.

20:00
23:30

večerní program - poplatek Super